Nieuws

Nieuws met label 'Provinciale Staten'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Geen Decathlon in Schiedam

Winkelstraat.jpg14 november 2019 Provinciale Staten steunt na een stevig debat het College in hun besluit om een ontheffingsverzoek van het provinciaal perifere detailhandelsbeleid van de gemeente Schiedam te weigeren. Gerard van de Breevaart heeft in dit debat het belang van provinciale detailhandelsbeleid voor sterke winkelcentra en levendige (binnen)steden. Een verschil tussen Den Haag en Schiedam lijkt juridisch niet houdbaar; zeker niet in combinatie met het behoud van het provinciaal beleid voorop. Precedentwerking moet worden voorkomen. De ChristenUnie & SGP-fractie steunt daarom het College voor een tweede keer deze periode in de weigering van de ontheffingsaanvraag van de gemeente Schiedam. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Klimaatakkoord

20191113_Djoeki_maidenspeech_2.jpg14 november 2019 De ChristenUnie en SGP heeft net als de meerderheid van de Staten ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door het Interprovinciaal overleg (IPO) mede namens de provincie Zuid-Holland. Djoeki van Woerden heeft in haar maidenspeech geconstateerd dat het klimaatakkoord een stap is in de richting naar een schonere, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Als fractie hebben wij dan ook ingestemd. De uitwerking moet eerlijk en behapbaar zijn voor iedereen in Zuid-Holland. Tegelijk moet de aandacht niet verslappen voor maatregelen die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. lees verder
Labels
Klimaat
Provinciale Staten

Stikstof

Jacco Schonewille_20180530_statenzaal_spreker_uitsnede_400x40006 november 2019 Stikstof is een voedingsstof voor de natuur. Te veel stikstof zorgt er echter voor dat bepaalde type natuur de andere type natuur verdringt. In Nederland hebben we gekozen om deze bijzondere natuur in de zogenaamde Natura-2000 gebieden te beschermen. Vier insprekers vanuit de natuursectoren vroegen vandaag onze aandacht hiervoor.

Tegelijk komt er stikstof vrij bij allerlei activiteiten: bouwen, industrie, autorijden en veeteelt. Het Programma Aanpak Stikstof had als doel nieuwe activiteiten mogelijk te maken en tegelijk compenserende bronmaatregelen en natuurherstel uit te voeren. De Raad van State heeft deze aanpak in mei 2019 onrechtmatig verklaard, omdat nieuwe activiteiten zijn uitgevoerd maar compenserende maatregelen uitbleven. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Ruimtewinst is essentieel bij herstructurering van bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Moerdijk27 mei 2009 “We zijn goed op weg, complimenten daarvoor aan ieder die daaraan bijgedragen heeft!” Deze positieve woorden vormden het vertrekpunt voor de reactie van de fractie ChristenUnie-SGP op de jaarstukken van 2008. Statenlid Jantien Fröling sprak waardering uit voor de verbeterde inzichtelijkheid van de financiële cyclus. Wel vroeg zij aandacht voor de vraag of we ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben wat we hadden beoogd. Het herstructureren van bedrijventerreinen vormt hierbij een treffende illustratie. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

Economische crisis vraagt meer dan symboolpolitiek

vlaggen_provinciehuis06 april 2009 De wereldwijde financiële crisis gaat niet aan de Provincie Zuid-Holland voorbij. In Provinciale Staten van woensdag 25 maart werd het onderwerp extra aan de agenda toegevoegd. Statenlid Chris Schaapman drong aan op een actieve opstelling zonder allerlei nieuwe plannen uit de mouw te schudden: "Verbreding en verdieping in de aanpak zijn vereist. Samen met andere partijen. Als Provincie hebben we ons nog niet laten zien in deze crisis. Ten onrechte. Dit is een tijd voor fundamentele actie, niet voor symboolpolitiek." lees verder
Labels
Provinciale Staten

Geen mes-op-tafel-situatie voor Goeree-Overflakkee

bollenveld Goeree-Overflakkee28 januari 2009 In een artikel in Eilandennieuws van 27 januari 2009 geeft ChristenUnie-SGP Statenlid Chris Schaapman zijn visie op de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. lees verder
Labels
In de media
Provinciale Staten

Statenlid Van Dieren: "Bij beoordeling plan Oosterpark werd gemeten met twee maten"

081110 CU SGP fractie PS ZH 08121 januari 2009 De Statenfractie van ChristenUnie/SGP is teleurgesteld over het feit dat CDA, VVD en PvdA niet bereid waren in de decembervergadering van de commissie Zuid van Provinciale Staten medewerking te verlenen aan een plan van de gemeente Goedereede. Genoemde partijen wilden geen positief advies te geven aan Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan voor bebouwing met seniorenwoningen op de locatie Oosterpark in Ouddorp alsnog goed te keuren. lees verder
Labels
Provinciale Staten

ChristenUnie-SGP Zuid-Holland steunt voostel: Spoortracé voor Rijnlandroute toch meegenomen in MER

081110 CU SGP fractie PS ZH 063-Edit10 december 2008 In de Provinciale Staten van woensdag 10 december is in een spannende stemronde besloten dat het alternatieve tracévoorstel voor de Rijnlandroute bij Leiden toch nog een kans krijgt. Deze mogelijk duurdere, maar volgens de indieners ook meer duurzame optie voor de verbinding van de A4 met de A44, werd door de gedeputeerde al afgeschreven. Met 29 tegen 22 stemmen besloot de vergadering dit tracé wel mee te nemen in het volgende stadium: de Milieueffectrapportage (MER). ChristenUnie-SGP Statenlid Andries van Dijk: ‘We zijn meegegaan met het voorstel in het kader van de zorgvuldigheid en om het signaal af te geven: Dat is de politiek, die luistert naar burgers!’ lees verder
Labels
Provinciale Staten

Trajectsabonnementen bij OV-chip moeten behouden blijven

Tram in Den Haag02 december 2008 In de plannen van Gedeputeerde Staten over het nieuwe tarievenbeleid na invoering van de OV-chipkaart zouden trajectabonnementen komen te vervallen. ChristenUnie-SGP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en heeft zich in de afgelopen commissievergadering uitgesproken voor behoud van deze mogelijkheid. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Algemene beschouwingen 2009: ‘Versnellen is noodzakelijk’

algemene beschouwingen - speed12 november 2008 In haar commentaar bij de behandeling van de begroting 2009 heeft de fractie ChristenUnie-SGP benadrukt dat zij zorgen heeft over de voortgang. Vooral bij jeugdzorg, natuurbeleid en glastuinbouw zijn nieuwe analyses en aanvullende voorstellen nodig om de gestelde doelstellingen te realiseren. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

Realisatie natuurdoelen ook door agrariërs mogelijk

agrariers natuur Met groter draagvlak een sneller resultaat! Dat is wat de fractie van ChristenUnie-SGP Zuid-Holland voor ogen heeft met de motie om realisatie van delen van de Ecologische Hoofdstructuur door agrariërs op eigen grond mogelijk te maken. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

CU-SGP Zuid-Holland: Meer ruimte voor eigen-kracht-conferenties in de jeugdzorg

eigen kracht conferenties - hands Bij de bespreking van het beleidskader jeugd in de Provinciale Staten heeft Statenlid Willy de Zoete aandacht gevraagd voor de grote deskundigheid bij Bureau Jeugdzorg die onbenut wordt gelaten. Als het aan haar ligt zou de elders succesvolle methode van eigen-kracht-conferenties ook in Zuid-Holland meer moeten worden toegepast. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

CU-SGP Zuid-Holland pleit voor onderzoek gebruik van natuur- en recreatiegebieden

onderzoek gebruik recreatiegebeiden Betere bereikbaarheid en gebruik van de natuur- en recreatiegebieden vanuit de stad, dat is één van de doelen van het coalitieakkoord. Gedeputeerde Staten van Zuid Holland geven in de begroting aan dat te willen bereiken door een toename van 10% van het aantal plaatsen voor recreanten in de recreatiegebieden. Voor de fractie van ChristenUnie- SGP is het maar helemaal de vraag of meer plaatsen en een verbetering van de bereikbaarheid tot gevolg hebben dat meer mensen gaan recreëren en van de natuur gaan genieten. Volgens Statenlid Fröling moet eerst onderzocht worden hoe het gebruik nu is en waar de belemmeringen voor gebruik liggen. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

Provinciale Structuurvisie: ’Open landschap, vitaal platteland, sterke steden'

nieuwe ruimtelijke structuurvisie Zuid-Holland heeft vandaag de nota Provinciaal Belang vastgesteld. Een belangrijk document voor de ruimtelijke inrichting en kwaliteit in Zuid-Holland. Op aandrang van ChristenUnie-SGP is behoud van de open landschappen hierin opgenomen. ‘Dit is immers een grote kwaliteit van Zuid-Holland en verdient dus bescherming’. aldus het Christenunie Statenlid Chris Schaapman. lees verder
Labels
Bijdragen
Provinciale Staten

Archief > 2020

Geen berichten gevonden