Jan Verspuij

Naam: Jan Verspuij
Woonplaats: Giessenburg

Wie ben ik:
Een zestiger met veel energie en zin om van alles te doen, behalve achter de geraniums te gaan zitten. In ieder geval wil ik graag iemand zijn met een positieve levensinstelling. Dit wordt sterk gevoed vanuit het Christelijk geloof: ik mag een kind van de Vader zijn, leven met vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hier wil ik invulling aan geven op de plaats waar ik gesteld ben of geroepen wordt. Graag werk ik samen met anderen om iets te betekenen en te bereiken. Voor een goede inspanning en ontspanning loop ik al snel warm.

Gezin/persoonlijke leefomstandigheden:
Ik voel me gezegend met een evenwichtige en dierbare thuisbasis. Allereerst mijn vrouw Annemarie als grootste maatje. Vier (+3) kinderen waarmee de contacten prima zijn, ook om levenswaarden goed te delen. Met hen kan ik nog extra genieten van de kleinkinderen. We trekken er regelmatig op uit in sfeer van ontmoeting, cultuur en sport.

Werk:
Een arbeidsleven dat wisselde tussen werkzaamheden in het onderwijs (directeur PO) en bij kerkelijke organisaties. Als hobby en uitdaging of als opdracht betrokken bij kerkelijk werk, politiek en verenigingswerk. Gelukkig levert dat steeds energie op.

Passie
Van oorsprong ben ik een groot sportliefhebber. Daarnaast ben ik betrokken geraakt om samen met anderen ook ideëel bezig te zijn. Als Christen maar ook in vrijwillig dienstbaarheid aan kerk en samenleving.

Waarom ik kies voor de ChristenUnie
Het kiezen voor maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid vanuit Christelijke uitgangspunten, waarden en normen staat bij mij voorop. Verantwoord besturen en het welbevinden van de inwoners is daarbij belangrijk. Hierbij gaat het om sociaal Christelijke uitgangspunten. Dat bepaalt voor mij vooral de keuze voor de ChristenUnie en daarvoor wil ik me inzetten. “De economie van het genoeg”, zoals prof. Goudswaard propageerde, spreekt mij aan.

Wat zou ik graag willen bereiken (politiek)
Graag zet ik mij in voor goede democratische verhoudingen met respectvolle uitgangspunten voor de Schepping
en het welbevinden van alle mensen. Een goede balans in geld en goed, in rijk en arm, in werk en vrije tijd. Voor de provincie acht ik het van belang om tussen de lokale en landelijke politieke activiteiten de belangen te behartigen op provincieniveau waar dat nodig is. De verbondenheid met beide lagen moet er zijn om zowel voor de partij als voor het bestuur de goede input te geven en de juiste belangen af te wegen. Het liefst dat dit praktisch en doelmatig is. Nastreven van eenvoudige duidelijke kaders voor “Goed leven in de provincie”. Een leefomgeving met voldoende ruimte, groen en voorzieningen, waar het goed wonen, leven en werken is.

Persoonlijk
Mijn leeftijd bepaalt mede dat de (politieke) ambitie of carrière niet meer op de voorgrond staat. Ik wil me vooral dienend opstellen en vanuit verantwoordelijkheid en de kracht van positieve samenwerking en verbinding me inzetten.
Binnen het Provinciale werk wil ik me sterk maken voor de provincie. In het bijzonder voor de regio waarin ik betrokken ben, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een gebied met karakter en waarde die meer dan de moeite waard is.

Wat zeggen anderen?
Als raadslid en fractieleider heb ik gedurende een periode van 12 jaar veel ervaringen en contacten opgedaan met de lokale politiek en de diverse gezamenlijke belangen en samenwerkingsvormen van gemeenten. Het is goed om die ervaring en kennis in te brengen in het provinciale verband. Daarbij gaat het om een positieve inbreng voor een constructieve samenwerking ter versterking van gezamenlijke en provinciale belangen.

Wat is volgens jou de mooiste plek in Zuid-Holland?
Ik houd van het groene hart. Als Alblasserwaarder en vervend Molentochtliefhebber houd ik van het weidelandschap met zijn flora en fauna, doorkruist met water, molens en kerktorens en omzoomd met de stedelijke en industriële omgeving. Dit moet bewaard, leefbaar en bereikbaar blijven.