Geen mes-op-tafel-situatie voor Goeree-Overflakkee

bollenveld Goeree-Overflakkee28 januari 2009

In een artikel in Eilandennieuws van 27 januari 2009 geeft ChristenUnie-SGP Statenlid Chris Schaapman zijn visie op de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee.

”De opdracht die door Gedeputeerde Staten is meegegeven aan de ingestelde adviescommissie bestuurlijke toekomst lokaal bestuur Goeree-Overflakkee, is voor ons geen ”mes op tafel”. Dat sommigen deze opdracht zo duiden is hun interpretatie.  Wel is het voor de vier gemeenten duidelijk dat nu in vliegende vaart overlegd en gewerkt moet worden. Een inspanning om alsnog te komen tot een éénsluidende duurzame en toekomstbestendige oplossing die recht doet aan de constateringen in de lokale bestuurskrachtonderzoeken en het regionaal onderzoek en die daarbij een adequaat antwoord biedt voor toekomstige ontwikkelingen op het eiland”. Dit zegt Chris Schaapman van de fractie ChristenUnie/SGP in de Provinciale Staten. Schaapman is fractiegenoot van burgemeester Servaas Stoop uit Dirksland.

”De afgebakende periode tot eind maart is kort. Toch hebben de gemeenten alsnog ruimte om met de commissie Schutte te communiceren, te overleggen, onderbouwde zienswijzen en visies in te brengen die tot beïnvloeding van het uiteindelijke advies kunnen leiden. Dat alles bijdragend aan een oplossing die bestuurlijk duurzaam en toekomstbestendig moet zijn. Als daarbij een uniforme richting kan worden aangegeven waarlangs die voorwaarden alsnog bereikt kunnen worden, zal de commissie dit uiteraard aan GS rapporteren en in haar advies verwerken. De ijkpunten zijn helder. Het komt nu aan op de éénsluidende inkleuring”.

Volgens Schaapman volgt de ChristenUnie/SGP-Statenfractie het proces zeer nauwgezet: “Wij hebben de recente vraagstelling van twee fracties (VVD en CDA) over het onderwerp niet mede ondertekend. Wij wilden eerst het toegezegde standpunt van GS afwachten. Daarop kan rationeel een vervolgstap worden gezet, met beschouwing van emoties en beeldvorming die zich in een dergelijk proces onvermijdelijk presenteren. Laat het duidelijk zijn, wij staan niet langs de kant. Adviserend stel ik: Benut kansen. Wij hebben geconstateerd dat niet gelukkige communicatie tot wrevel leidt bij gesprekspartners. Dat is een feit, maar we moeten ook vaststellen dat de afgesproken tijd waarbinnen gemeenten met een gezamenlijke oplossing bij GS zouden komen voor bestuurlijke aansturing om toekomstige grote vraagstukken aan te pakken, zelfs na een tussentijdse oprekking, niet is gehaald. Nogmaals: laat men het op het eiland niet zien als een mes-op-tafel-situatie. Het is realistisch dat voor wijziging van voorlopige standpunten en of ombuigingen gemeenten zich een uiterste krachtsinspanning moeten getroosten. Ook in het gesprek met de provinciale adviescommissie.” Tijdens een werkbezoek dat de Statenfractie ChristenUnie/SGP aan het oostelijk deel van het eiland brengt, op vrijdag 13 februari, zal het herindelingsitem stellig ter tafel komen.

Besprekingen
De Statencommissie Bestuur & Middelen van de provincie heeft afgelopen week de brief van de gemeenteraad van Goedereede voor kennisgeving aangenomen. Dit in afwachting van een definitief voorstel van GS. Opvallend was dat in die vergadering ook het evaluatierapport van de rijksuniversiteit Groningen en Berenschot werd gepresenteerd, getiteld: Herindelingen gewogen. Of wel onderzoek naar doelen, effecten en het proces van gemeentelijke herindelingen in de provincie Zuid-Holland, in de periode 1991 tot 2007. Drie thema’s worden centraal gesteld. De gevolgen voor burgers, het al dan niet behalen van het doel dat aan de herindeling ten grondslag lag en het proces dat tot herindeling leidde. De uitkomst van het rapport, de ervaringen, wil de provincie Zuid-Holland gebruiken bij het voeren van een evidence based beleid herindeling, zo staat in het dossier.

Raden bijeen
De gemeenteraad van Middelharnis besloot vorige week om op donderdag 5 februari in een openbare vergadering de brief van GS over de instelling van de provinciale adviescommissie Onderzoek bestuurlijke toekomst op het eiland, te bespreken. Diezelfde avond buigt ook de raad van Dirksland zich in het openbare debat over dit onderwerp. Oostflakkee zal, eveneens openbaar, de GS-brief bespreken in de vergadering van donderdag 29 januari. Op de agenda van de raad Goedereede staat het onderwerp niet genoemd, maar via de ingekomen stukken en het vragenuur zijn er voldoende mogelijkheden ook daar de schijnwerper op dit dossier te richten. Zoals gemeld zal de provinciale adviescommissie de komende weken met alle partijen overleg voeren en uiterlijk 1 april aan GS een advies uitbrengen over de bestuurlijke toekomst op Goeree-Overflakkee. Vóór 1 juni wil GS dan een eindbeslissing nemen en dit besluit voorleggen aan de Staten.

Jaap Ruizeveld


Download hier het originele artikel

Labels
In de media
Provinciale Staten

« terug naar overzicht

Reacties op 'Geen mes-op-tafel-situatie voor Goeree-Overflakkee'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.