Standpunten

Snel internet

De ChristenUnie Zuid-Holland wil snel internet in heel Zuid-Holland. Daar hebben we ons als fractie in het verleden ook voor ingezet. De buitengebieden verdienen hierbij speciale aandacht.

Erfgoed

De ChristenUnie Zuid-Holland is een sterke voorstander van het behoud van cultureel en religieus erfgoed. Hier willen we meer geld voor vrijmaken. Erfgoed zorgt ook voor meer toerisme, wat we als ChristenUnie Zuid-Holland willen ondersteunen.

Bruggen

Om files te voorkomen, kan het een oplossing zijn om bruggen tijdens de spits open te houden voor autoverkeer. Dit moet dan wel in overleg met de maritieme sector gebeuren. Aan de andere kant willen we juist ook vervoer over water stimuleren, om zo het vervoer op de weg te ontlasten. Hier moet een goede balans ontstaan in overleg met betrokkenen.

Dierproeven

De ChristenUnie Zuid-Holland is tegen dierproeven voor de cosmetische industrie. Dierproeven worden echter ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onder andere voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Daarom willen we geen verbod op subsidies voor bedrijven die hier gebruik van maken. Wel moet het nut ervan een hoger doel hebben, zoals het ontwikkelen van medicijnen.

Jacht

De ChristenUnie Zuid-Holland vindt het verantwoord om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven. Beheer is soms nodig om te voorkomen een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat. Nadenken over het doden van dieren begint met de vraag of er economische of ecologische schade is, en op welke wijze deze schade kan worden voorkomen.

Luchtvaart

De ChristenUnie Zuid-Holland wil niet dat luchthaven Rotterdam The Hague Airport verder groeit, om verdere geluidshinder en luchtvervuiling tegen te gaan. Een schone leefomgeving staat in onze provincie namelijk onder druk, de ChristenUnie wil zich juist inzetten voor een schone provincie.

OV

De ChristenUnie Zuid-Holland wil meer investeren in beter en betaalbaar openbaar vervoer, als alternatief voor het autoverkeer. De groeiende mobiliteit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid van onze inwoners. Daarom moet er geïnvesteerd worden in slimmer, schoner en zuiniger verkeer met ruimte voor (snelle) fietsers en toegankelijk openbaar vervoer als alternatief voor het eigen vervoer. Ook mensen met een kleine beurs moeten toegang hebben tot het OV.

Subsidies

De ChristenUnie Zuid-Holland is tegen het subsidiëren van bedrijven met topinkomens boven de Balkenendenorm. Wij zijn een partij die de kloof tussen arm en rijk niet willen laten oplopen, dus voor bedrijven met zulke topinkomens stellen wij geen subsidie beschikbaar.

Vakantiehuizen

Het gebeurt regelmatig dat vakantiehuizen het hele jaar door bewoond zijn, meestal doordat er niet voldoende (sociale) woningen beschikbaar zijn. Vakantiehuizen zijn niet bedoeld en niet gebouwd om er het hele jaar in te wonen. Daarom wil de ChristenUnie Zuid-Holland voldoende woningen in elke sector, vooral starterswoningen en sociale woningen verdienen onze aandacht. Daarmee verdwijnt de noodzaak om het hele jaar in een vakantiehuis te wonen.