RijnlandRoute

In de regio Holland Rijnland is dagelijks sprake van een groot verkeersaanbod. Vanuit Amsterdam en Den Haag en Rotterdam zijn er drukke verkeersstromen die van het noorden naar het zuiden rijden (en andersom). Dit verkeer maakt gebruik van de A4 en de A44/N44. Ondanks de vele verbredingen die de afgelopen jaren aan de A4 zijn uitgevoerd, staan op dez etrajecten dagelijks lange files. Het verkeer dat de A44/N44 gebruikt, komt zelfs direct langs de bebouwde kom van Wassenaar. Het ontbreken van een goede oost-west verbinding in deze regio is een van de hoofdoorzaken van dit probleem.

Oplossing
Een oplossing zou zijn om een route aan te leggen die de A4 en de A44 met elkaar verbindt. Zo’n route is vooral wenselijk ter hoogte van Leiden.
Over een dergelijke verbinding wordt al vele decennia gesproken. Enkele jaren geleden heeft de provincie Zuid-Holland het plan overgenomen onder de naam RijnlandRoute. Al sinds de jaren ’50 is deze route gedacht aan de zuidkant van Leiden. Op dit oorspronkelijke tracé heeft de provincie een route uitgewerkt die in deze tijd passend is. Dit tracé heeft de werknaam Zoeken naar Balans gekregen.

Burgerinitiatief
De route ten zuiden van Leiden heeft verschillende keren tot forse discussies geleid. Uit deze discussies is een burgerinitiatief ontstaan dat een alternatief tracé door Leiden heeft uitgedacht. Dit tracé bestaat uit een lange tunnel met op- en afritten. Dit tracé heet Churchill Avenue en ligt onder de Churchilllaan. De ChristenUnie en SGP-fractie hebben zich er hard voor gemaakt om dit tracé als volwaardige variant mee te nemen in de milieu-effect-rapportage(MER). Dat dit ook gebeurd is, is voor een groot deel te danken aan ChristenUnie Statenlid Andries van Dijk.

Voorkeur
Voor- en tegenstanders van de verschillende trajecten sparen kosten noch moeite. Naast provincie (het gaat om een provinciale weg), gemeente en Rijk, zijn er onder andere belangengroepen uit Voorschoten (zij willen de weg niet door hun gemeente) en uit de wijk Stevenshof (zij willen de weg niet langs hun wijk). Ook verschillende natuurorganisaties trekken aan de bel: zij komen op voor het kwetsbare groen rondom Leiden. De mensen die dagelijks de files voor hun deur hebben, met bijbehorend geluid en slechte luchtkwaliteit, laten minder van zich horen. De Statenfractie ChristenUnie&SGP is er van overtuigd dat het tracé zoals bedacht door de professionele vrijwilligers van het Churchill-Avenue team, het meest tegemoet komt aan alle bezwaren.

Besluit
Beide tracés, Zoeken naar Balans en Churchill Avenue worden met elkaar vergeleken. De provincie neemt binnenkort een besluit op basis van de criteria: risico’s, robuustheid en kosten. In de Milieu Effect Rapportage worden deze tracés beoordeeld op milieueffecten.

Voorjaar 2013
Inmiddels is de provincie al weer vele jaren bezig de tussen A4 en A44 voor elkaar te krijgen. Langzaamaan wordt het project concreter. De zeer innovatieve variant die door een groep betrokken en deskundige burgers is uitgewerkt, de Churchill Avenue, kreeg in de zomer van 2012 helaas geen meerderheid in Provinciale Staten. Door aan het alternatief dat wel draagvlak had onze steun niet te ontzeggen, kon onze fractie de toezegging krijgen dat onderzocht zou worden of die variant in een tunnel kon worden aangelegd.
Opnieuw gingen betrokken burgers aan de slag. Al na een beperkt aantal weken presenteerde het team Compromis RijnLandRoute een rapport waarin uitgewerkt was hoe de weg in een geboorde tunnel binnen het beschikbare budget kon worden aangelegd. Een prachtig resultaat, en tot grote vreugde van de Voorschotenaren werd al snel besloten dat de weg niet door, maar onder Voorschoten wordt aangelegd. Gedeputeerde en coalitie waren buitengewoon tevreden. Onze fractie is echter niet tevreden. Er staat nog steeds een groot stuk weg gepland waar mens en groene omgeving ernstig hinder van zullen hebben. We hebben het dan over luchtvervuiling, afbraak van huizen en doorsnijden van groene zones.

Verschillende burgerinitiatieven leidden tot voorstellen voor verbetering. Hiervan voldoet het integrale en zeer goed doorgerekende voorstel van Tjeerd Bandringa en Rob van Engelenburg volledig aan de wensen die naar voren zijn gekomen rondom de RijnLandRoute. Niet alleen Voorschoten, maar ook Leiden (Stevenshof) en Katwijk krijgen een goed ingepaste weg, waarop het verkeer vlot doorstroomt.... Het is haast niet te geloven dat deze variant betaalbaar is.
De provinciale politiek is nog niet overtuigd, kiest dus maar voor een veilige optie. Al is die kwalitatief veel slechter.

Een klein gaatje zagen we nog: de laatste jaren is het aanleggen van wegen, door technologische vernieuwing en slim aanbesteden minder duur geworden. Mogelijk blijft er toch geld over om de RijnLandRoute van A4 tot A44 in een tunnel aan te leggen. Wij hebben (weliswaar wat aarzelend) de toezegging gekregen dat ook die optie open blijft wanneer het financieel haalbaar blijkt.

Wordt vervolgd....