Speerpunten

Zuid-Holland is een mooie provincie en dat moet zo blijven! Nieuwe bedrijvigheid, goede woningen, veel natuur en meer recreatie: het kan allemaal in Zuid-Holland. Het vraagt wel om duidelijke keuzes, want niet alles kan op dezelfde plek. De ChristenUnie wil in 2015-2019 voor heel Zuid-Holland het verschil maken. De komende periode zetten we in op vier speerpunten:

1. Goed leven in Zuid-Holland

De ChristenUnie staat voor een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Een leefomgeving met ruimte, schone lucht en groen in een dorp of een stadswijk waar het prettig wonen en recreëren is, de buren bekenden zijn en er zorg is voor elkaar. Dat is goed leven in Zuid-Holland.

2. Impuls voor (streek)economie en duurzame energie

Niet de vierkante meters kantoren en bedrijventerreinen tellen, maar de economische sectoren met toegevoegde waarde en duurzame werkgelegenheid. De life-science bedrijvigheid, de greenports en mainport zijn van groot economisch belang, maar ook de landbouw en de vis- en maritieme clusters zijn essentieel voor een krachtige regio. De ChristenUnie wil het MKB versterken en de regionale economie een sterke impuls geven.

3. Veilig en bereikbaar

Stad of dorp; waar we ook ondernemen, werken of wonen, goede en veilige bereikbaarheid is heel belangrijk. Er is een wereld te winnen door het beter benutten van wegen en het optimaliseren van het openbaar vervoer. Verder focust de ChristenUnie zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid. 63% van alle provinciale wegen voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Dat is niet acceptabel.

4. Belasting omlaag

De provincies heffen belasting door ‘opcenten’ op de motorrijtuigenbelasting. Met dat geld én het geld uit het landelijk provinciefonds doet de provincie Zuid-Holland haar werk. In de afgelopen jaren gingen de opcenten niet omhoog, maar Zuid-Holland kent nog wel het hoogste tarief van alle provincies. De ChristenUnie wil de opcenten verlagen of op z’n minst gelijk houden. De ChristenUnie wil een efficiënt en daadkrachtig bestuur in Zuid-Holland.  

De ChristenUnie zet zich in voor een provinciale samenleving waarin de schepping en de samenleving tot Gods eer centraal staan. De kandidaten van de ChristenUnie leven met het Woord van God in hun persoonlijk leven en hanteren de Bijbel als norm voor hun politieke handelen. Dat vraagt een voortdurende inspanning om christelijke waarden te vertalen in concrete standpunten.

Belangrijk uitgangspunt is het zorgvuldig omgaan met de Schepping, die ons als rentmeester is toevertrouwd. Dat betekent dat de ChristenUnie bij beleidsvoorstellen kijkt naar de langetermijngevolgen voor mens, dier en natuur.

5. Mensenhandelvrije provincie

Er zijn veel vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit gebeurt in heel Nederland, niet alleen de grotere steden, maar ook in de kleinere steden en op het platteland. De ChristenUnie wil er alles aan doen om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Ook op provinciaal niveau. Dat vergt ketenaanpak, waarin Zuid-Holland het voortouw kan nemen om met de regio’s tot die aanpak te komen

Download het Verkiezingsprogramma 2015 - 2019