Soortenbeleid: Hoe gaan we om met flora en fauna

foto WUR biodiversiteit.jpg
Djoeki van Woerden
Door Djoeki van Woerden - Kerssen op 8 maart 2023 om 22:02

Soortenbeleid: Hoe gaan we om met flora en fauna

Op de Biddag voor gewas en arbeid vergaderde Provinciale Staten voor de laatste keer en zo kon zij op de valreep een besluit nemen over het soortenbeleid. In de afgelopen Statenperiode is er meermaals over gesproken en gedebatteerd. Niet alleen binnen het provinciehuis, maar ook veel daarbuiten. Het beleid is tot stand gekomen door veel inbreng en inspraak van vele betrokkenen op het gebied van flora en fauna in Zuid-Holland. Mooi om te zien dat zo participatie vorm heeft gekregen.

Het uiteindelijke doel van soortenbeleid is om biodiversiteit te behouden en deze zoveel mogelijk te versterken. Niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook in het stedelijk gebied. In Zuid-Holland is ruimte beperkt, dus het stimuleren van een gezonde lucht-, water- en bodemkwaliteit om biodiversiteit ruimte te geven is belangrijk. Natuurinclusief bouwen en agrarisch natuurbeheer zijn middelen om daar te komen. Daarom hebben we ook gevraagd of de vergoeding aan agrariërs volwaardig deel uit kan maken van hun verdienmodel. Wij kregen als fractie de toezegging dat we meer informatie krijgen over de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer. Op welke manier kan dat volwaardig deel uitmaken van het verdienmodel van boeren?

Ook Actieplan Boerenlandvogels en bijenlandschappen vallen onder actieve inzet om soortenrijkdom te stimuleren. Beheer van predatoren rond weidevogels en inzet op schadebestrijding en populatiebeheer is onderdeel van het zoeken naar evenwicht in gebieden. Populatiebeheer en schadebestrijding moeten uiteraard zo diervriendelijk mogelijk worden uitgevoerd. Als er schade is dan moet deze snel en eenvoudig geclaimd worden. Schade zien we ontstaan dooor exoten. Dieren of vegetatie zonder natuurlijke vijanden kunnen zich exposief uitbreiden en verspreiden.

Actieve bestrijding is nodig van invasieve exoten die veel schade veroorzaken. Samen met de PvdA heeft onze fractie GS gevraagd om de regie te pakken bij het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft ‘want de sloot gaat dood door deze exoot’. Kortom, wij steunen dit soortenbeleid, want het in stand houden van de soortenrijkdom in de schepping is noodzakelijk voor het leven op aarde.

 

Bijlagen