Nieuws

Invoering Omgevingswet

minbzk-transitie-omgevingswet-300dpi.jpg18 december 2019 De motie ‘Invoeringsplan Omgevingswet’ die de fractie ChristenUnie & SGP -mede namens D66, GroenLinks en PvdD- heeft ingediend, is in de Provinciale Statenvergadering van 18 december 2019 aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen om in het eerste kwartaal van 2020 een integraal Invoeringsplan Omgevingswet voor de provincie Zuid-Holland (inclusief de vijf omgevingsdiensten) aan PS aan te bieden. En tevens om PS, vanaf het tweede kwartaal 2020 elk kwartaal tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, over de voortgang te informeren. lees verder
Labels

Geen Decathlon in Schiedam

Winkelstraat.jpg14 november 2019 Provinciale Staten steunt na een stevig debat het College in hun besluit om een ontheffingsverzoek van het provinciaal perifere detailhandelsbeleid van de gemeente Schiedam te weigeren. Gerard van de Breevaart heeft in dit debat het belang van provinciale detailhandelsbeleid voor sterke winkelcentra en levendige (binnen)steden. Een verschil tussen Den Haag en Schiedam lijkt juridisch niet houdbaar; zeker niet in combinatie met het behoud van het provinciaal beleid voorop. Precedentwerking moet worden voorkomen. De ChristenUnie & SGP-fractie steunt daarom het College voor een tweede keer deze periode in de weigering van de ontheffingsaanvraag van de gemeente Schiedam. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Klimaatakkoord

20191113_Djoeki_maidenspeech_2.jpg14 november 2019 De ChristenUnie en SGP heeft net als de meerderheid van de Staten ingestemd met het ondertekenen van het Klimaatakkoord door het Interprovinciaal overleg (IPO) mede namens de provincie Zuid-Holland. Djoeki van Woerden heeft in haar maidenspeech geconstateerd dat het klimaatakkoord een stap is in de richting naar een schonere, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Als fractie hebben wij dan ook ingestemd. De uitwerking moet eerlijk en behapbaar zijn voor iedereen in Zuid-Holland. Tegelijk moet de aandacht niet verslappen voor maatregelen die onze provincie weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. lees verder
Labels
Klimaat
Provinciale Staten

Begroting 2020

Euro bankbiljetten.jpg13 november 2019 De Begroting 2020 is met steun van de ChristenUnie en SGP vastgesteld. Fractievoorzitter Nico de Jager heeft in het debat in Provinciale Staten van 13 november aandacht gevraagd voor drie thema’s: 1] Bouwen en bewaren; 2] Cultuur en kwetsbaren en 3] Verstandig besturen. lees verder
Labels

Stikstof

Jacco Schonewille_20180530_statenzaal_spreker_uitsnede_400x40006 november 2019 Stikstof is een voedingsstof voor de natuur. Te veel stikstof zorgt er echter voor dat bepaalde type natuur de andere type natuur verdringt. In Nederland hebben we gekozen om deze bijzondere natuur in de zogenaamde Natura-2000 gebieden te beschermen. Vier insprekers vanuit de natuursectoren vroegen vandaag onze aandacht hiervoor.

Tegelijk komt er stikstof vrij bij allerlei activiteiten: bouwen, industrie, autorijden en veeteelt. Het Programma Aanpak Stikstof had als doel nieuwe activiteiten mogelijk te maken en tegelijk compenserende bronmaatregelen en natuurherstel uit te voeren. De Raad van State heeft deze aanpak in mei 2019 onrechtmatig verklaard, omdat nieuwe activiteiten zijn uitgevoerd maar compenserende maatregelen uitbleven. lees verder
Labels
Provinciale Staten

Willy de Zoete in college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd

willie_de_zoete.jpg04 september 2019 Als ChristenUnie & SGP fractie zijn we blij en dankbaar dat we de afgelopen periode met een mooi resultaat kunnen afsluiten. Sinds lange tijd mogen we weer deelnemen in het provinciebestuur en hebben we een coalitie gesmeed waarin we veel van onze speerpunten uit de beide verkiezingsprogramma’s konden inbrengen. Ook zijn we blij met onze gedeputeerde, Willy de Zoete, die met haar lange ervaring en brede kennis de komende jaren ons boegbeeld zal zijn. We wensen haar van harte Gods zegen toe. lees verder
Labels
Gedeputeerde

Coalitieakkoord Zuid-Holland “Elke dag beter. Zuid-Holland”

20190820_Ondertekening_CA_ZH_2.jpg20 augustus 2019 Op dinsdag 20 augustus heeft de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland” gepresenteerd. Als ChristenUnie & SGP-fractie zijn we dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin onze fractie verantwoordelijkheid mag dragen. In dit akkoord staan ook behoorlijk wat onderdelen die vanuit onze verkiezingsprogramma’s zijn ingebracht. Wij hopen te mogen bijdragen aan de ambitie om de komende vier jaar met dit programma Zuid-Holland nog beter te maken. lees verder
Labels

STATUS INHOUDELIJKE VERKENNING

Logo_ChristenUnie&SGP_ZH_jpg_364x300.jpg05 juni 2019 De fractie van de ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland heeft de informateur, de heer Wiegel, te kennen gegeven geen formatie te kunnen starten met Forum voor Democratie, VVD en CDA.

Uitgangspunt voor de fractie van ChristenUnie & SGP is dat de fractieleden gezamenlijk en unaniem achter een deelname in een coalitie moeten staan. Dat geldt voor welke coalitie dan ook. Voor de combinatie met Forum voor Democratie, VVD en CDA is er momenteel geen sprake van die door ons gewenste unanimiteit.

Nadere informatie:
Jacco Schonewille (fractievoorzitter)
Nico de Jager (vice-fractievoorzitter) lees verder
Labels

ChristenUnie & SGP: ‘opnieuw beginnen met inhoudelijke verkenning’

Logo_CUSGPZH_304x250.jpg18 mei 2019 Nu Forum voor Democratie, VVD en CDA hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen van tafel hebben gehaald, moet er opnieuw begonnen worden met het verkennen van de mogelijkheden voor het vormen van een coalitie. De fractie van ChristenUnie & SGP is bereid om dit gesprek aan te gaan om te zien of de partijen met eventuele coalitiedeelname hun idealen dichterbij kunnen brengen. Fractievoorzitter Jacco Schonewille: “Deelname aan welke coalitie dan ook, hangt altijd af van de keuzes die een coalitie maakt. Nu de inhoudelijke verkenning van Forum voor Democratie, VVD en CDA van tafel is, kunnen we dáár over praten. We beginnen opnieuw en met gelijkwaardigheid van de gesprekspartners.” lees verder
Labels

ChristenUnie & SGP: uitleggen waarom we niet kunnen aansluiten bij ‘bestaand blok’

Logo_CUSGPZH_304x250.jpg10 mei 2019 De fractie van ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland kan geen vervolgstap maken als de inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen van Forum voor Democratie, VVD en CDA blijft staan. Volgens de ChristenUnie & SGP is simpelweg aanschuiven bij een ‘bestaand blok’ nooit een optie en doen de partijen er goed aan hun inhoudelijke verkenning van tafel te halen. lees verder
Labels

Coalitie Vorming Zuid-Holland

Foto_Statenfractie_20190328_2039.jpg We hebben als ChristenUnie & SGP Fractie in Zuid-Holland diverse berichten over het informatie proces zien langskomen waarop we graag kort ingaan. lees verder
Labels

Uw stem maakt verschil!

Afbeelding_stemwijzer_Zuid-Holland_klein.JPG De afgelopen jaren hebben de statenleden van de ChristenUnie, samen met de collega's van de SGP, echt verschil kunnen maken in de provinciale politiek van Zuid-Holland. We hopen van harte dat u het werk van de ChristenUnie in Zuid-Holland (weer) ondersteunt, door uw stem woensdag 20 maart aan een van de ChristenUnie kandidaten te geven. Laat uw stem niet verloren gaan, want soms kan zelfs één stem verschil maken tussen een extra zetel of niet. lees verder
Labels

Beëdiging Peter van den Berg

Foto_beediging_peter_vd_berg.jpg De eerste vergadering van Provinciale Staten in 2019, op 30 januari, was een bijzondere. In ieder geval voor Peter van den Berg, die als Statenlid werd geïnstalleerd. Peter zal tot de Statenverkiezingen van maart dit jaar de SGP/ChristenUnie-fractie ‘versterken’. Daarmee vult hij de lege plek op die door het vertrek van statenlid Henk van Dieren is ontstaan. lees verder
Labels

Gezegende Feestdagen en Gods zegen voor 2019

CU_2018.png Gedragen en verbonden. Verwachtingsvol.
Immanuël. Zo mogen we onze weg gaan. lees verder
Labels

Zuid Holland steunt Limburg om een zetel te halen bij Statenverkiezingen

collecte Ook in de provincie Limburg wil de ChristenUnie de komende maanden een sterke verkiezingscampagne voor de Statenverkiezing gaan voeren. Helaas wonen er in Limburg te weinig CU-leden om op eigen ... lees verder
Labels

Archief > 2020

Geen berichten gevonden