Verkenningen nieuw provinciebestuur gestart, Steven Datema: "geen tekentafel, maar keukentafel"

Statenzaal
Steven Datema
Door Steven Datema op 24 maart 2023 om 11:18

Verkenningen nieuw provinciebestuur gestart, Steven Datema: "geen tekentafel, maar keukentafel"

Deze week is Fred Teeven gestart als verkenner om te komen tot een nieuw provinciebestuur voor Zuid-Holland. Donderdag 23 maart gingen Steven Datema en Djoeki van Woerden met hem in gesprek over de verkiezingsuitslag en de visie van de ChristenUnie op de toekomst van het provinciebestuur.

Lees hieronder de brief die Steven Datema als onze nieuwe fractievoorzitter na afloop van het gesprek aan Fred Teeven overhandigde:

Geachte heer Teeven, beste Fred,

Allereerst veel dank voor uw bereidheid om als verkenner op te treden. In aansluiting op het gesprek dat wij op donderdag 23 maart met u hebben gevoerd, doe ik u hierbij de inbreng van de fractie van de ChristenUnie Zuid-Holland ook op schrift toekomen.

Duiding uitslag

De uitslag is een duidelijk signaal naar de (landelijke) politiek dat mensen zich niet gezien en gehoord voelen. Dat het te veel over systemen en modellen, regels en afspraken gaat en te weinig over de mensen voor wie we het doen. Te veel tekentafel, te weinig keukentafel. Dat moet anders. Op alle partijen ligt nu de verantwoordelijkheid om werk te maken van een provinciebestuur dicht bij mensen. Daarbij moet de provincie nadrukkelijk het eigen mandaat benutten.

Nieuwe coalitie

In de zoektocht naar een nieuwe coalitie is volgens de ChristenUnie het volgende van belang. Een coalitie moet:

  • voldoende inhoudelijke basis hebben zodat deze kan rekenen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten en echt werk kan maken van de inhoudelijke uitdagingen in Zuid-Holland;
  • recht doen aan de uitslag van de verkiezingen;
  • en een afspiegeling bieden van de verhoudingen die met de verkiezingen zijn ontstaan.

Daarbij is het allereerst aan de grote partijen om verantwoordelijkheid te nemen en recht te doen aan die partijen die winst hebben geboekt.

Inhoudelijke uitdagingen

Voor de ChristenUnie gaan zorg voor elkaar en zorg voor de schepping hand in hand. Daarbij zien we een aantal belangrijke inhoudelijke thema's waar een nieuwe coalitie werk van moet maken. Allereerst het versterken van de samenleving door het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het platteland en het bouwen van voldoende betaalbare woningen. Daarnaast het zorg dragen voor de schepping door met elkaar werk te maken van natuurherstel, de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarbij is ook de manier van werken belangrijk. Het provinciebestuur moet aansluiten bij de Ieefwereld van de mensen voor wie we het bestuur zijn. Geen tekentafelwerkelijkheid, maar het gesprek aangaan aan de keukentafel. Dit geldt in het bijzonder bij de opgave van natuurherstel. Daarbij moeten we of van de schijntegenstelling tussen boeren en natuur, moeten we per gebied het gesprek aangaan over wat er nodig is, wat er al gebeurt en hoe we de nodige stappen kunnen zetten. 

Bestuursstijl

Naast de inhoudelijke opgaven is er wat de ChristenUnie betreft ook de opgave om meer werk te maken van een open bestuursstijl, met ruimte voor een goede samenwerking van alle partijen in de Staten en ruimte voor niet coalitiepartijen om voor hen belangrijke thema's te kunnen inbrengen. Een concrete suggestie daarbij is om hier bij het schrijven van het coalitieakkoord al expliciet aandacht voor te hebben en een paragraaf over de gewenste bestuurscultuur op te nemen. De fractie van de ChristenUnie wenst u wijsheid toe bij het nemen van uw beslissingen.

Steven Datema, fractievoorzitter ChristenUnie Zuid-Holland