Impressie behandeling Kadernota 2018

IMG_0045 Statenvergadering 624x27005 07 2017

Twee amendementen en 21 moties. Dat was de opbrengst na de behandeling van de Kadernota en bijbehorende stukken. Traditiegetrouw hebben wij een amendement van de PvdA ondertekend, waarin voorgesteld wordt de tarieven openbaar vervoer te bevriezen op prijspeil 2015. Even traditiegetrouw is dit amendement verworpen.

Deze keer was er toch een lichtpunt, omdat er een motie is aangenomen, waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar het effect op de begroting van een verlaging van de OV-tarieven en naar de vraag hoe een verlaging geregeld zou kunnen worden. Verder gaan de kilometertarieven voor openbaar vervoer in Zuid-Holland gelijk getrokken worden, zodat er meer duidelijkheid komt over het kaartaanbod.

De belangrijkste politieke boodschap die ook onze steun kreeg was dat nieuwe gaswinning onder bewoond gebied in de provincie vanwege mogelijke gevolgen niet gewenst is. We willen lering trekken uit de situatie in Groningen.
Na een hoofdelijke stemming bleek een duidelijke meerderheid voor de uitspraak dat de provincie Zuid-Holland achter het klimaatakkoord van Parijs staat en zal bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Daarnaast steunde onze fractie, als mede-indiener van moties, onder andere de volgende uitspraken:
= dat boeren schade door zomerganzen vergoed krijgen;
= dat er gekeken moet gaan worden naar de behoefte aan extra fietsparkeerplekken bij provinciale busstations en R-Net haltes;
= dat de provincie samen met gemeenten moet optrekken om de urgentie voor energiebesparende maatregelen bij huiseigenaren te vergroten;
= dat mede naar aanleiding van problemen bij Chemours de vergunningverlening bij chemische bedrijven moet worden verbeterd.

Op ons verzoek zegde gedeputeerde Vermeulen toe dat inwoners, bedrijven en instellingen in de regio’s nauwer worden betrokken bij het beleid over gebiedsgerichte ontwikkeling.
Omdat we niet willen wennen aan de tendentieuze woordkeuze van de PVV over het serieuze maatschappelijke vraagstuk van asiel en immigratie hebben wij tegen hun motie over het faciliteren van landelijk beleid gestemd.

Servaas Stoop, fractievoorzitter

« Terug