Voorjaarsvergadering en Achterban bijeenkomst van Statenfractie SGP/ChristenUnie

09 04 2018

De voorjaarsvergadering van het PU-bestuur is ook dit jaar weer in combinatie met een achterbanbijeenkomst van de Statenfractie SGP&ChristenUnie.

De datum is maandag 9 april, dit keer niet op het provinciehuis maar in de Johannes Calvijn school in Krimpen aan den IJssel.

19:15 uur: Tekenen van presentielijst

19.30 uur: Openbare vergadering samen met de leden van de SGP in Zuid-Holland:

Trends en ontwikkelingen in de detailhandel en de consequenties daarvan voor het gemeentelijke beleid

Spreker zal zijn de heer Dirk Jan Droogh van Droogh Trommelen en Partners (DTNP) uit Nijmegen.De heer Droogh omschrijft zijn bijdrage als volgt:

”Op deze bijeenkomst verzorg ik een inleiding over ontwikkelingen in het consumentengedrag en dedetailhandel en de gevolgen die dit heeft voor (verschillende typen) centrumgebieden. Ik zal daarbij een beeld geven van de situatie in Zuid-Holland, onder meer gebruik makend van de resultaten van het Randstad koopstromenonderzoek. Ik kan het verhaal met actuele cijfers/voorbeelden ‘kleur’ geven.Vervolgens zal ik stilstaan bij de vraag op welke wijze de lokale en provinciale politiek hierop in kan spelen om stagnatie en leegstand te voorkomen en te voorzien in vitale centrumgebieden voor inwonersen ondernemers.”

Zie ook www.dtnp.nl

21.10 voorjaarsvergadering ChristenUnie:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter Jan Harm Boiten.
  2. Notulen (Notulen 9 november 2017)
  3. jaarverslag secretaris (verslag 2017) 1)
  4. jaarverslag penningmeester (verslag 2017BalansJaarrekening) 1)
  5. kascontrole2)
  6. Bestuursverkiezing 3) 
  7. Verkiezingscampagne Provinciale Staten verkiezingen maart 2019
  8. Nieuws uit de Staten en Waterschappen
  9. Sluiting

21:45 Na afloop van de vergadering kan, onder het genot van een versnapering, doorgepraat worden

 

Als u wilt reageren op deze stukken, dit graag van te voren melden bij de secretaris.

1) Graag uw reactie op de notulen vooraf melden via bovengenoemd e-mailadres.
2) De kascommissie bestaat uit mw. Jantien Froling van CU Voorne en de heer Gerrit de Jong van CU Goeree Overflakkee. Mw. Jantien Froling is aftredend.
3) Jan Verspuij is aftredend en herkiesbaar. Rens den Hollander is aftredend en reglementair niet herkiesbaar.
De heren Nico de Waal en Hans Storm hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. 

Meerdere kandidaten en eventuele tegenkandidaten voor het herkiesbare bestuurslid kunnen voorgedragen worden tot zaterdag 7 april 12.00 bij de secretaris via e-mail:greetvdbergh@solcon.nl

U kunt zich ook aanmelden via deze link: aanmelden.

« Terug