Kandidaat Statenleden gezocht!

verkiezingen08 februari 2022

Op 15 maart 2023 kiezen we een nieuw provinciebestuur. Graag nodigen we u uit zich kandidaat te stellen of iemand als kandidaat aan te dragen. 

Op dit moment werkt de ChristenUnie samen met de SGP in één fractie. De fractie telt 5 leden, 3 van de ChristenUnie en 2 van de SGP. Namens de gezamenlijke fractie is er één gedeputeerde. De fractie levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het bestuur van Zuid-Holland. De ChristenUnie en de SGP nemen echter ieder met een zelfstandige lijst deel aan de verkiezingen.

 Vanzelfsprekend heeft het bestuur criteria vastgesteld waaraan een mogelijke kandidaat moet voldoen. Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen binnen de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende woord van God, waardoor zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn.

Verder verwachten we van de kandidaten dat zij:

 1. Lid van de ChristenUnie zijn of dat willen worden
 2. Enige bestuurlijke ervaring hebben (hoeft niet politiek te zijn)
 3. Geboeid zijn door besturen op hoofdlijnen/besturen in groter verband
 4. Een brede blik op de provincie hebben
 5. Voldoen aan de regeling verenigbaarheid van functies 
 6. Zich herkennen in het hieronder opgenomen profiel van een Statenlid. 
 7. Overdag op bepaalde dagen beschikbaar zijn (i.v.m. de Statenvergadering)
 8. Over flexibiliteit beschikken i.v.m. vergadertijden

 De selectieprocedure

Het bestuur heeft een selectiecommissie samengesteld. Deze selectiecommissie is benoemd op de ledenvergadering van 18 november jl. en zal worden gevormd door de leden: Theo Segers (voorzitter), Miranda Grinwis (secretaris) en de leden Jannette Nieboer, Roelie Struijk en Gerrit Wim van Veelen. De selectiecommissie gaat een deel van de kandidaten die gesolliciteerd hebben, uitnodigen voor een gesprek, stelt vervolgens een advieslijst samen en legt deze voor aan het PU-bestuur. Deze advieslijst, al of niet gewijzigd, wordt voorgelegd aan de PU najaarsvergadering in 2022. Deze vergadering keurt de kandidaten lijst met eventuele wijzigingen goed. Hiermee is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. 

 Bij het opstellen van de kandidatenlijst gaan we twee groepen onderscheiden. De eerste groep zijn de kandidaten op de plaatsen 1 t/m 10, zij hebben de ambitie in de Provinciale Staten te komen en/of zijn beschikbaar voor campagne en advieswerk. Van deze groep kandidaten verwachten we dat ze voldoen aan het profielschets Statenlid (zie onder) en de gestelde selectiecriteria en zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Als u wilt solliciteren voor één van deze plaatsen vragen we van u een motivatiebrief met CV en een aanbevelingsbrief van een referent. 

De andere groep zijn de kandidaten op de plaatsen 11 t/m 50. Deze groep is van belang voor de herkenbaarheid van de ChristenUnie, denk hierbij aan (lokaal) bekende ChristenUnie gezichten, regionale spreiding en diversiteit (man/vrouw, achtergrond).

U kunt uiteraard uzelf voordragen maar u mag ook anderen hiervoor kandidaatstellen, graag met motivatie. Overigens moeten deze kandidaten wel lid zijn van de ChristenUnie of bereid zijn lid te worden.

Het PU-bestuur en de selectiecommissie hebben daarnaast ook zelf de mogelijkheid om mensen te benaderen om zich te kandideren of uit te nodigen voor een gesprek. 

De selectiecommissie is voornemens de gesprekken te laten plaatsvinden op zaterdag 2 en vrijdagmiddag en avond 8 april 2022. 

Wij verzoeken uw brief uiterlijk 18 maart 2022 te sturen naar de secretaris van de selectiecommissie:  Miranda Grinwis-Driesse per e-mail: mgrinwis@upcmail.nl of per gewone post: Molentienden 126 3253 VH  Ouddorp. Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (06-46581436) of de voorzitter (06-22947561).

We hopen dat veel kandidaten zich aanmelden en we nodigen met name de afdelingen van harte uit om kandidaten voor te dragen om met elkaar een mooie en aansprekende kandidatenlijst samen te kunnen stellen.

Met vriendelijke groet,

namens het Provinciaal Bestuur van de ChristenUnie Zuid-Holland,

Nico de Waal – voorzitter                                      Chiel de Groot – secretaris

Profielschets Statenlid

Vaardigheden 

 • Het Statenlid geeft  in het politieke werk handen en voeten aan de uitgangspunten van de ChristenUnie, om daarmee God, ook in de politiek, de eer te geven. 
 • Het Statenlid is een goede communicator in woord, geschrift en via social media. 
 • Het Statenlid is maatschappelijk betrokken en onderhoudt contacten met de achterban, heeft een groot netwerk.
 • Het Statenlid kan goed samenwerken met andere partijen binnen de Staten, waarbij de eigen profilering niet vergeten wordt.
 • Het Statenlid controleert Gedeputeerde Staten.
 • Het Statenlid sluist de publieke agenda door naar de agenda van Provinciale Staten en stelt kaders voor het beleid van Gedeputeerde Staten.
 • Het Statenlid onderhoudt goede contacten met lokale politici, is een verbinder tussen provinciaal en lokaal bestuur.
 • Het Statenlid betrekt burgers actief bij het politieke proces.
 • Het Statenlid is een generalist die kennis van of affiniteit heeft met één of meerdere aspecten van het provinciaal bestuur. 
 • Kan goed prioriteiten stellen.
 • Het Statenlid is aanspreekbaar op zijn eigen functioneren en dat van de fractie. 

 

Persoonlijkheid:

 • Het Statenlid is een christen van onbesproken levenswandel en gedrag. Een integer mens. 
 • Het Statenlid is nieuwsgierig, kritisch en uit zijn mening op onafhankelijke wijze. 
 • Het Statenlid heeft plezier in discussie, heeft lef om zijn standpunt te verdedigen én waar nodig te wijzigen. 
 • Het Statenlid is in staat te incasseren en te relativeren. 
 • Het Statenlid is een teambuilder.
 • Het Statenlid beschikt over creativiteit, openheid en inlevingsvermogen/gevoel voor politieke verhoudingen. 
 • Het Statenlid is aanspreekbaar op het eigen functioneren. 

 

Praktisch: 

 • Het Statenlid is in principe altijd aanwezig bij de vergaderingen waar hij/zij uit hoofde van de functie bij hoort te zijn.
 • Het Statenlid is beschikbaar en bereikbaar, reageert snel en adequaat op mail.
 • Het Statenlid heeft een positieve werkhouding en zet zich in. 
 • Verwachtingen worden tijdens de sollicitatie procedure besproken en het Statenlid of de lijstopvolgers conformeren zich hieraan.
 • Betrokkenheid, respons geven aan medefractieleden, cq. steunfractieleden.
 • Belangenverstrengeling: het regelement, onverenigbaarheid van functies door het partijbureau opgesteld wordt gehanteerd.

 

Labels

« terug naar overzicht

Nieuwsarchief > 2022

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

februari